Användarvillkor

Innehåll

Nordea Node vänder sig inte till fysiska eller juridiska personer som har sin skatterättsliga hemvist, är bosatta eller på annat sätt permanent vistas utanför Sverige, på ett sätt som innebär att Bolaget genom att tillhandahålla rådgivning riskerar att

(a) överträda svensk eller utländsk lagstiftning, föreskrift eller bindande reglering,

(b) vara tvingat att vidta särskilda registrerings- eller andra åtgärder vid utländsk myndighet, eller

(c) åsamkas betydande nackdelar ur skattemässigt eller ekonomiskt hänseende och detta skäligen inte kan krävas av Bolaget

Kunden ska senast i samband med att kundrelationen med Bolaget inleds lämna uppgifter om medborgarskap och eventuell skattskyldighet utomlands. Om kundens hemvist eller skattesituation ändras under den tid kundförhållandet pågår åligger det Kunden att omedelbart underrätta Bolaget om de ändrade förhållanden.

Bolaget tillhandahåller inte under några omständigheter tjänster till personer som är att anse som ”US Person”.

Rättigheter

Nordea Node - eller en tredje part, som gjort särskilt förbehåll härom - behåller äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till material på webbplatsen. Alla rättigheter förbehålles i alla länder. Publicering, reproduktion, överföring eller förvaring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen utan tillstånd av rättsinnehavaren är förbjudet, med undantag av lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. Innehållet på webbplatsen får citeras i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan tydligt anges. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan Nordea Nodes skriftliga medgivande.

Ansvarsbegränsning

Nordea Node och dess innehållsleverantörer ansvarar inte för om något av det innehåll som presenteras på Nordea Nodes webbtjänst direkt eller indirekt, kan leda till skada eller förlust för användaren eller någon annan person som tagit del av webbtjänstens innehåll. Nordea Node ansvarar inte i förhållande till användaren eller mot tredje man för direkta eller indirekta skador, utebliven vinst eller inkomster eller för annan skada orsakade av att innehållet på något sätt skulle vara felaktigt, visas eller presenteras fel eller rentav helt utebli beroende på fel som ligger hos Nordea Node eller någon av dess leverantörer eller bero på helt andra skäl. Detta inbegriper alla fall där information kan bli fördröjd, visas felaktigt, med felaktiga värden eller helt utebli och fall där problem kan leda till störningar eller rentav till att hela webbtjänsten går ned och upphör att fungera oavsett om det beror på tekniska eller andra skäl. Nordea Node har inget ansvar för leverantörer eller deras material, produkter eller tjänster som presenteras hos Nordea Node. Nordea Node har heller inget som helst ansvar för framställning eller uppgift som härrör sig från Nordea Nodes leverantörer eller för fel i deras produkt eller för dröjsmål från deras sida. Varken Nordea Node eller webbtjänstens innehållsleverantörer ansvarar för hur användaren väljer att använda den information som presenteras på webbtjänsten. Användarens tillgång och användande av tjänsten sker helt på användarens eget bevåg. Nordea Node påminner om att handel med värdepapper är förenat med såväl stora möjligheter som med stora risker. Nordea Node friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att användaren på olika sätt nyttjar på webbtjänsten presenterad information i egen handel. Den som väljer att följa på webbtjänsten angivna rekommendationer bär själv hela risken för sina handlingar. Nordea Node bär inte heller i övrigt något ansvar för hur information som tillhandahålls genom Nordea Node används eller tolkas.

Vill du prata med en människa?
Vi finns här för dig.

phone

Ring till oss

Kundtjänst är öppen vardagar kl. 9 till 17.

Ring 021 220 30
envelope

Skicka e-post

Skriv till oss direkt på hemsidan.

support@nordeanode.se
question

Hitta svar på frågor

Hitta svar på våra vanligaste frågor.

Gå till vanliga frågor